рак
https://do100.ru/2015/10/23/vozbuditeli-raka-mogut-zazhivlyat-hronicheskie-yazvyi/